Geotechnical Engineering Department of Civil Engineering, KMUTT

  • โครงการ การใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมแรงในชั้นทางแบบยืดหยุ่น- กรมทางหลวง ชนบท(กรกฎาคม 2551- กรกฎาคม 2552)
ลักษณะเนื้อหางาน : นำเสนอการทดสอบด้วยแบบจำลองย่อส่วนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเสริมวัสดุเสริมแรงในผิวทางยืดหยุ่น ทั้งในลักษณะผิวทางใหม่ และการ overlay พัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อใช้ทำนายพฤติกรรมและให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายขึ้น นอกจากนั้นนำผลการทดสอบที่ได้มาเสนอวิธีการออกแบบเบื้องต้นของผิวทางยืดหยุ่นเสริมด้วยวัสดุเสริมแรง
รายละเอียดโดยย่อ :
  • พัฒนาเครื่องมือเพื่อการทดสอบการให้น้ำหนักเป็นวงรอบแก่ตัวอย่างผิวทาง
  • ทดสอบการให้น้ำหนักเป็นวงรอบแก่ตัวอย่างผิวทางใหม่และเก่าที่มีและไม่มีการเสริมด้วย geogrid หรือ geotextile
3. พัฒนาวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการทำนายพฤติกรรม
4.
พัฒนาการออกแบบเบื้องต้นผิวทางยืดหยุ่นเสริมด้วยวัสดุเสริมแรง
5.
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์